Lembaga Kelayakan Profesion Guaman Syarie Wilayah-Wilayah Persekutuan

Anggota Lembaga Kelayakan Profesion Guaman Syarie Wilayah-Wilayah Persekutuan 


YAA Tuan Haji Mohd Asri bin Haji Tahir

(Pengerusi)


Dato’ Haji Zainul Rijal bin Abu Bakar

(Timbalan Pengerusi)


Dato’ Anas bin Ahmad Zakie


Tuan Abd Razak bin Mat Nayan


Tuan Fakhrul Azman bin Abu Hasan


Prof. Madya Dr. Ruzman bin Md Noor


Prof. Madya Dr. Zulfakar bin RamleeATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement