Soalan Lazim

Bagaimana kami boleh membantu?
Apakah syarat-syarat yang perlu pihak-pihak sediakan untuk bercerai melalui fast track?

Syarat-syarat fast track : 

  • Dokumen hendaklah lengkap

  • Pihak-pihak (suami dan isteri) hendaklah hadir di mahkamah

  • Wujud persetujuan antara suami dan isteri untuk bercerai

  • Isteri di dalam kedaaan suci dan tidak berlaku persetubuhan dalam tempoh suci tersebut dan

  • Mahkamah hendaklah berpuas hati bahawa telah berlaku pecah belah (shiqaq) dan perkahwinan tidak dapat diselamatkan. 

Jika dokumen saya sudah lengkap, adakah saya boleh membuat permohonan penceraian secara fast track ?

Ya, anda boleh memfailkan permohonan di kauner pendaftaran Mahkamah

Adakah tunggakan nafkah anak boleh dituntut ke atas bekas suami atau bapa?

Menurut seksyen 69 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 menyatakan tunggakan nafkah yang tak bercagar boleh dituntut sebagai hutang daripada pihak yang mungkir, dan sekiranya tunggakan nafkah itu tidak dilangsaikan sebelum pihak yang mungkir itu mati, tunggakan nafkah itu hendaklah menjadi suatu hutang yang perlu dibayar dari harta pusakanya. Manakala, tunggakan nafkah yang tak bercagar hendaklah dibayar dalam tempoh orang yang berhak kepada tunggakan anfkah itu masih hidup dan sekiranya orang yang berhak itu mati, maka ia boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

Siapakah yang bertanggungan terhadap nafkah anak luar nikah atau anak tak sahtaraf?

Ibu yang melahirkan anak tak sah taraf tersebut yang bertanggungjawab untuk menanggung nafkah anaknya dan jika seseorang perempuan iaitu ibu kepada anak tak sah taraf itu enggan menanggung nafkah anaknya yang tak sah taraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya, melainkan anak itu dilahirkan akibat rogol, maka Mahkamah boleh memerintahkan perempuan itu iaitu ibu yang melahirkan anak tak sah taraf tersebut memberi apa-apa elaun bulanan yang difikirkan munasabah. 

Siapakah yang berkewajipan untuk menanggung nafkah anak angkat?

Jika seseorang lelaki iaitu bapa angkat telah menerima seseorang kanak-kanak sebagai ahli kelaurganya, maka adalah menjadi kewajipannya untuk menanggung nafkah bagi kanak-kanak itu semasa dia masih seorang kanak-kanak setakat mana bapa dan ibu kanak-kanak itu tidak berbuat demikian, Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang perlu bagi menjamin kebajikan kanak-kanak itu. Ini juga dinyatakan di dalam seksyen 78 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984.

ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement