Cetak

Pengkelasan Kes MAL

Terdapat 2 jenis kategori pendaftaran kes MAL yang boleh dibuat di Mahkamah Syariah iaitu:

1. Kes Tuntutan; dan 
2. Kes Permohonan. 

Kes Tuntutan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes Mal yang dimulakan dengan SAMAN berserta PENYATA TUNTUTAN

Kes Permohonan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes Mal yang dimulakan dengan NOTIS PERMOHONAN berserta AFIDAVIT SOKONGAN.

Berikut adalah kategori jenis kes :-

KOD

JENIS KES

PERMOHONAN

TUNTUTAN

002

Permohonan Kebenaran Merayu

X

 

003

Semakan

X

 

004

Permohonan Tegahan / Injunksi Membawa Anak Keluar Malaysia

X

 

005

Permohonan Tegahan / Injunksi Terhadap Gangguan

X

 

006

Permohonan Pengesahtarafan Anak

 

X

007

Tuntutan Pengesahan Waqaf

 

X

008

Tuntutan Pengesahan Nasab

 

X

009

Tuntutan Gantirugi Pertunangan

 

X

010

Permohonan Pengesahan / Perintah Nikah

X

 

011

Permohonan / Tuntutan Kebenaran Poligami

 

X

012

Permohonan Perintah Daftar Nikah Poligami

X

 

013

Permohonan Pengistiharaan Pembubaran Perkahwinan Sebab Pertukaran Agama

X

 

014

Tuntutan Fasakh

 

X

015

Permohonan Anggapan Mati

X

 

KOD

JENIS KES

PERMOHONAN

TUNTUTAN

016

Tuntutan Muta'ah

 

X

017

Tuntutan Harta Sepencarian

 

X

018

Tuntutan Nafkah Isteri

 

X

019

Tuntutan Nafkah Kepada Pihak Tak Upaya

 

X

020

Tuntutan Cagaran Nafkah

 

X

021

Tuntutan Nafkah Eddah

 

X

022

Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah

 

X

023

Tuntutan Tunggakan Nafkah

 

X

024

Tuntutan Nafkah Anak

 

X

025

Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak / Nafkah Anak

 

X

026

Tuntutan Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak / Nafkah Anak

 

X

027

Permohonan / Tuntutan Membatalkan Perintah Nafkah

 

X

028

Tuntutan Hadhanah

 

X

029

Tuntutan Pemecatan Penjaga Anak

 

X

030

Permohonan Perintah Larangan Berkaitan Harta Anak Yang Belum Dewasa

X

 

KOD

JENIS KES

PERMOHONAN

TUNTUTAN

031

Permohonan Penjaga Anak Yatim

X

 

032

Permohonan Pembekuan Transaksi Harta

X

 

033

Permohonan Penguatkuasaan Perintah Nafkah

 

X

034

Permohonan Pelaksanaan Perintah Mahkamah

 

X

035

Tuntutan Ganishmen / Hiwalah

 

X

036

Permohonan Perintah Menghina Mahkamah

X

 

037

Tuntutan Penghutang Penghakiman

 

X

038

Permohonan Perintah Interim

X

 

039

Permohonan Pengesahan Wasiat

X

 

040

Permohonan Sijil Faraid / Akuan Pusaka

X

 

041

Permohonan Interlokutori

X

 

042

Permohonan Faraq Nikah

 

X

043

Permohonan Keluar Islam

 

X

044

Permohonan Pengesahan Hibah

 

X

045

Permohonan Pengesahan Hibah Semasa Marad Al-Maut

X

 

KOD

JENIS KES

PERMOHONAN

TUNTUTAN

046

Tuntutan Pengesahan Sabitan Nasab / Ahli Waris

 

X

047

Permohonan Mendakwa / Membela Sebagai Orang Miskin

X

 

048

Permohonan Interplider

X

 

049

Tuntutan Gantirugi Perkahwinan

 

X

050

Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur

X

 

051

Permohonan Wali Hakim / Am

X

 

052

Tuntutan Wali Enggan / Engkar

X

 

053

Permohonan Kebenaran Bernikah Perempuan Yang Bercerai Tanpa Eddah / Janda Berhias

X

 

054

Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai

 

X

055

Tuntutan Penceraian

 

X

056

Tuntutan Khuluk / Tebuk Talaq

 

X

057

Tuntutan Pengesahan Cerai Taklik

 

X

058

Tuntutan Sabitan Nusyuz

 

X

059

Tuntutan Hak Tempat Tinggal

 

X

060

Tuntutan Perintah Supaya Suami Tinggal Bersama Semula

 

X